วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560 08:38

ราชภัฏภูเก็ต จับมือราชบัณฑิตฯ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภา จัดประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา ศ.นพ.ยงยุทธ วัชรดุล ประธานเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภา ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอย่างเนืองแน่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า “เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา และผลงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน อีกทั้งกระตุ้นให้นักวิชาการและนักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย รวมถึงสร้างเครือข่ายวงการวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ การนำเสนอด้วยวาจา และการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ประกอบด้วย สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีบทความเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 155 บทความ”
 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
ด้าน ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “การวิจัยเป็นพันธกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยจะต้องตอบสนองความต้องการในการพัฒนาและการแก้ปัญหาให้สังคมท้องถิ่น รวมทั้งการวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และทันสมัยให้กับคณาจารย์ สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสอดคล้องกับที่สังคม หรือตลาดต้องการ ดังนั้นการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการวิจัยของนักวิจัยเป็นการแสดงผลงานการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย ระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป”
 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1102 times