วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561 11:29

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ครั้งที่ 4

Written by
Rate this item
(1 Vote)
พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์
 
พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์
 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธีและศาสนพิธี ครั้งที่ 4” โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์ นายจำลอง ยิ่งนึก ผอ.กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และนายณุวัฒน์ ชื่นอารมณ์ เจ้าพนักงานในพระองค์ ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติที่เป็นแบบแผนอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นในช่วงเช้ามีการประกอบพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศและสิ่งเคารพสักการะประจำมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์
 
พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์
 
พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ครั้งที่ 4 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนำไปใช้ในการปฏิบัติได้ถูกต้องตามแผนการปฏิบัติ โดยเฉพาะการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธีในโอกาสต่างๆ ซึ่งกำหนดไว้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ผู้เป็นข้าราชการและประชาชนใต้เบื้องพระยุคลบาทสมควรวางตัวและประพฤติตนตามแบบแผนอย่างถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับจากบุคคล หน่วยงาน เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ ละเอียดอ่อน และต้องอาศัยความถูกต้องในการปฏิบัติ ซึ่งการเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ระดับประเทศมาให้ความรู้โดยตรง จะทำให้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง”
 
พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์
 
พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อผู้เข้าร่วมงานว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม มุ่งเน้นผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลที่ตอบโจทย์ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาครูในพื้นที่รับผิดชอบ คือ กลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัดอันดามัน รวมทั้งความร่วมมือด้านการศึกษาในการรับนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเป็นหน่วยผลิตบ่มเพาะทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับท้องถิ่นและสังคม ประกอบกะบการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่พึ่งให้กับสังคม ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ปัญหาและเป็นที่พึ่งพาให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง” 
 
พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์
 
พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์
 
พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์
 
thailand traditional ceremony mar 2018 11
 
พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์
 
พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์
 
thailand traditional ceremony mar 2018 14
 
thailand traditional ceremony mar 2018 15
 
thailand traditional ceremony mar 2018 16
 
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1110 times Last modified on วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561 14:52