วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559 11:22

นิเทศศาสตร์ อบรมแกนนำ คน ทัน สื่อ ปีที่ 2

Written by
Rate this item
(2 votes)

thailand seminar reporter

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 ผศ.จิราพร ประสารการ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม คน ทัน สื่อ ปีที่ 2 จัดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ สำหรับการอบรมจัดขึ้นเพื่อสร้างแกนนำคนทันสื่อ ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน์ สู่ผู้รับข่าวสารกลุ่มเยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยนักศึกษานิเทศศาสตร์ มีโอกาสได้เรียนรู้หลักการ เทคนิควิธีการนำข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคม นำไปขยายประเด็นให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมถึงยังสามารถขยายผลต่อเป็นโครงการคนทันสื่อในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และในภาคใต้ต่อไป

thailand seminar reporter 1

thailand seminar reporter 2

thailand seminar reporter 3

thailand seminar reporter 4

thailand seminar reporter 5

thailand seminar reporter 6

thailand seminar reporter 7

thailand seminar reporter 8

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959 

Read 1694 times