วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 14:47

สำนักงานอธิการบดี ดึง TQM เสริมจุดแข็ง สร้างคุณภาพการจัดการภายใน ยกระดับงานบริการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru tqm apr 2019 1
 
pkru tqm apr 2019 2
 
ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 งานเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)” โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม
 
pkru tqm apr 2019 3
 
pkru tqm apr 2019 4
 
pkru tqm apr 2019 5
 
นางรัตนา จันทร์จะนะ กล่าวว่า “กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในฐานะของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เล็งเห็นว่าการบริหารคุณภาพแบบครอบคลุมทั้งองค์กร (TQM) นับเป็นกลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำพาองค์กรสู่การพัฒนาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ และการให้บริการ รวมถึงช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถมองภาพในเชิงปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยการสร้างแนวคิดและทักษะให้บุคลากรเกิดกลยุทธ์จากการประยุกต์เครื่องมือคุณภาพ (Quality Tools) ในการส่งเสริมและผลักดันการดำเนินกิจกรรม TQM ภายในองค์กรไปปฏิบัติจริงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน” รักษาการ ผอ.กองกลาง กล่าว
 
pkru tqm apr 2019 6
 
pkru tqm apr 2019 7
 
ด้าน ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “TQM ถือเป็นแนวทางหรือวิธีการอย่างหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากเป็นกลไกในการดึงสมรรถนะการทำงานของบุคลากรทุกระดับ สร้างการมีส่วนร่วม การตรวจสอบคุณภาพ การแก้ไขปัญหา ผ่านเทคนิคที่ครอบคลุมประเด็นและสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์อย่างเทคนิค Quality Control (QC) และ Plan Do Check Act (PDCA) ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับ ผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กร มีเทคนิค มุมมอง และสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติงานได้อย่างรอบด้านมีความจำเป็นต่อองค์กรในยุคที่มีการแข่งขันด้านการให้บริการการศึกษาอย่างเข้มข้น จึงเกิดการอบรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเสริมคุณภาพการบริหารจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น”
 
pkru tqm apr 2019 8
 
pkru tqm apr 2019 9
 
pkru tqm apr 2019 10
 
pkru tqm apr 2019 11
 
pkru tqm apr 2019 12
 
pkru tqm apr 2019 13
 
pkru tqm apr 2019 14
 
pkru tqm apr 2019 15
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 510 times