วันอังคาร, 08 พฤศจิกายน 2559 08:04

ม.ราชภัฏ-ราชมงคลกลุ่มภาคใต้ แลกเปลี่ยนความรู้นโยบายและแผน สู่การพัฒนาองค์กร

Written by
Rate this item
(1 Vote)
กองนโยบายและแผน
 
ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559 กองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติด้านนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรด้านนโยบายและแผน เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดรงค์รัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ
 
กองนโยบายและแผน
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “แนวทางการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยนั้น นับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่มีความเป็นเลิศ โดยเฉพาะในส่วนของแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการเริ่มต้นด้วยการวางแผนงานที่ดี โดยมีการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด มุ่งสุ่การพัฒนาองค์กร ตลอดจนยกระดับความสำเร็จขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” 
 
กองนโยบายและแผน
 
กองนโยบายและแผน
 
“ด้วยหลักการข้างต้น มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย ทางกองนโยบายและแผน จึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุ่มภาคใต้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยทั้งสองกลุ่มต่อไป” รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าว
 
กองนโยบายและแผน
 
กองนโยบายและแผน
 
กองนโยบายและแผน
 
กองนโยบายและแผน
 
กองนโยบายและแผน
 
กองนโยบายและแผน
 
กองนโยบายและแผน
 
กองนโยบายและแผน
 
กองนโยบายและแผน
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1099 times