วันอาทิตย์, 27 มกราคม 2562 07:55

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงาน ICT เพื่อการศึกษาระดับชาติ WUNCA 38th

Written by
Rate this item
(2 votes)
wanca 38 th news 1
 
ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT เพื่อการศึกษาระดับชาติ Workshop on UniNet Network and Computer Application (Wunca 38th) โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรด้าน ICT จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
wanca 38 th news 2
 
wanca 38 th news 3
 
wanca 38 th news 4
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยกำลังก้าวสู่การเป็น SMART UNIVERSITY ตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 ซึ่ง PKRU ได้เตรียมการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพสูง  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นจึงมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การบริการวิชาการ ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น การจัดประชุม WUNCA ในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งของ PKRU ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้สมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดในการจัดงาน คือ “มุ่งสู่การศึกษาอัจฉริยะเพื่อเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (Towards Smart Education for Smart City and Sustainable Local Development) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
wanca 38 th news 5
 
wanca 38 th news 6
 
wanca 38 th news 7
 
ด้าน ผอ.UniNet รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา กล่าวว่า “การจัดงาน WUNCA เป็นกิจกรรมซึ่งสามารถช่วยให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet รับทราบข้อมูลของเครือข่ายการศึกษาวิจัย และแนวทางการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและมุ่งพัฒนางานวิจัย ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในประเด็นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดงานครั้งนี้มีหัวข้อการอภิปราย การประชุม update เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การประชุมผู้บริหารระดับสูง (CIO) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน”
 
wanca 38 th news 8
 
wanca 38 th news 9
 
wanca 38 th news 10
 
ในส่วนของ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการอุดมการณ์ศึกษา “รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ว่าประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้แปลงเป้าหมายดังกล่าวมาเป็นโจทย์ในการดำเนินงานของหน่วยงานในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านบริหารจัดการการอุดมศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องมีพันธกิจ บทบาท และให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการ และความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การดำเนินการตามบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสองมติดังกล่าวนอกจากจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วย การประชุม WUNCA จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน รวมทั้งแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาและวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา ซึ่งนอกจากจะทำให้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นด้วย”
 
wanca 38 th news 11
 
wanca 38 th news 12
 
wanca 38 th news 13
 
wanca 38 th news 14
 
wanca 38 th news 15
 
wanca 38 th news 16
 
wanca 38 th news 17
 
wanca 38 th news 18
 
wanca 38 th news 19
 
wanca 38 th news 20
 
wanca 38 th news 21
 
wanca 38 th news 22
 
wanca 38 th news 24
 
wanca 38 th news 25
 
wanca 38 th news 26
 
wanca 38 th news 27
 
wanca 38 th news 28
 
wanca 38 th news 29
 
wanca 38 th news 30
 
wanca 38 th news 31
 
wanca 38 th news 32
 
wanca 38 th news 33
 
wanca 38 th news 34
 
wanca 38 th news 35
 
wanca 38 th news 36
 
wanca 38 th news 37
 
wanca 38 th news 38
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 821 times