วันพุธ, 27 ธันวาคม 2560 15:48

แถลงข่าวจัด เดิน-วิ่งการกุศล “We Run PKRU 2018”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
we run pkru 2018 press conference news 1
 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า จัดแถลงข่าว “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล We Run PKRU 2018” ในการนี้มี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่า นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมแถลงข่าว โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติเกียรติ และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
we run pkru 2018 press conference news 2
 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า จัดแถลงข่าว “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล We Run PKRU 2018” ในการนี้มี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่า นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมแถลงข่าว โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติเกียรติ และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 	ผศ.ดร.อรไท  ครุธเวโช  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน และพันธกิจหนึ่งคือการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผ่านการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผ่านการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น หรือผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น เมื่อปี 2559 มีการจัดกิจกรรม “ปั่นด้วยรัก ราชภัฏภูเก็ต Cycling with Love PKRU” ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในการรวมพลังกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งผลที่ได้รับคือการที่ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการจัดงานลักษณะดังกล่าว  		สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม    เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั้งในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง คือ กิจกรรม “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล We Run PKRU 2018” ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นของทุกภาคส่วน ทั้งศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด 		ดังที่กล่าวมา จะเห็นว่า ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยเสมอมา ความผูกพันดังกล่าว ส่งให้เกิดการสร้างสรรค์ผ่านการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ในนามตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณนายกสมาคมศิษย์เก่าและคณะกรรมการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทุกท่าน ที่ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณที่ให้ความรักและผูกพัน ช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นเสมอมา ซึ่งในโลกของความเป็นจริงแล้วนั้น การทำงานต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากองคาพยพจากหลายฝ่าย แล้วองค์กรจะเข้มแข็งและมีศักยภาพ พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับสาธารชนได้อย่างภาคภูมิ  ด้าน นายเรวัติ  อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่า กล่าวว่า “โครงการศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล” โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินจัดกิจกรรมนี้  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันที่ได้ผลิตบัณฑิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งบัณฑิตแต่ละท่านมีบทบาทและหน้าที่การงานในสังคมที่หลากหลาย ทำให้มหาวิทยาลัยรวมพลังศิษย์เก่าได้คืนถิ่น ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงได้จัดกิจกรรม We Run PKRU 2018 ขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะมีชาวภูเก็ตเข้าร่วมกว่า 2 พันคน ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นไปเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” 	ด้านนายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “ที่มาของการจัดกิจกรรม รวมพลังศิษย์เก่า เดิน – วิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามระดับมาตรฐานสากลและเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การรักและศรัทธาต่อสถาบันของศิษย์เก่า และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่า กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตลอดไป” 	ด้านคุณธรรมนูญ  วรรณวิชัยกุล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมรวมพลังศิษย์เก่า เดิน–วิ่ง เพื่อการกุศล กำหนดรับสมัครในช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 26–27 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว (ชั้นล่างฝั่งทางเข้าร้านคาซะ) รับสมัครในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 28–30 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครคนละ 200 บาท ทั้งนี้สามารถรับเสื้อในวันที่มาสมัคร สำหรับเส้นทางการ เดิน–วิ่ง เพื่อการกุศล จุด Start/Finish (กองอำนวยการ) เริ่มเวลา 06.00 น. ณ ขุมน้ำหน้าศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสิ้นสุดเวลา 08.00 น. โดยมีระยะทางทั้งสิ้น 6 กิโลเมตร ผู้สนใจสมัคร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 0 7621 1959 ต่อ 1300”
 
we run pkru 2018 press conference news 4
 
ผศ.ดร.อรไท  ครุธเวโช  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน และพันธกิจหนึ่งคือการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผ่านการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผ่านการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น หรือผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น เมื่อปี 2559 มีการจัดกิจกรรม “ปั่นด้วยรัก ราชภัฏภูเก็ต Cycling with Love PKRU” ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในการรวมพลังกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งผลที่ได้รับคือการที่ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการจัดงานลักษณะดังกล่าว 
 
สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั้งในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง คือ กิจกรรม “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล We Run PKRU 2018” ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นของทุกภาคส่วน ทั้งศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด
 
we run pkru 2018 press conference news 5
 
we run pkru 2018 press conference news 6
 
ดังที่กล่าวมา จะเห็นว่า ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยเสมอมา ความผูกพันดังกล่าว ส่งให้เกิดการสร้างสรรค์ผ่านการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ในนามตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณนายกสมาคมศิษย์เก่าและคณะกรรมการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทุกท่าน ที่ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณที่ให้ความรักและผูกพัน ช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นเสมอมา ซึ่งในโลกของความเป็นจริงแล้วนั้น การทำงานต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากองคาพยพจากหลายฝ่าย แล้วองค์กรจะเข้มแข็งและมีศักยภาพ พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับสาธารณชนได้อย่างภาคภูมิ 
 
we run pkru 2018 press conference news 7
 
we run pkru 2018 press conference news 8
 
ด้าน นายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่า กล่าวว่า “โครงการศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล” โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันที่ได้ผลิตบัณฑิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งบัณฑิตแต่ละท่านมีบทบาทและหน้าที่การงานในสังคมที่หลากหลาย ทำให้มหาวิทยาลัยรวมพลังศิษย์เก่าได้คืนถิ่น ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงได้จัดกิจกรรม We Run PKRU 2018 ขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะมีชาวภูเก็ตเข้าร่วมกว่า 2 พันคน ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นไปเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป”
 
we run pkru 2018 press conference news 9
 
we run pkru 2018 press conference news 10
 
ด้าน นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “ที่มาของการจัดกิจกรรม รวมพลังศิษย์เก่า เดิน – วิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามระดับมาตรฐานสากลและเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การรักและศรัทธาต่อสถาบันของศิษย์เก่า และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่า กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตลอดไป”
 
ด้าน นายธรรมนูญ  วรรณวิชัยกุล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมรวมพลังศิษย์เก่า เดิน–วิ่ง เพื่อการกุศล กำหนดรับสมัครในช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 26–27 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว (ชั้นล่างฝั่งทางเข้าร้านคาซะ) รับสมัครในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 28–30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครคนละ 200 บาท ทั้งนี้สามารถรับเสื้อในวันที่มาสมัคร สำหรับเส้นทางการ เดิน–วิ่ง เพื่อการกุศล จุด Start/Finish (กองอำนวยการ) เริ่มเวลา 06.00 น. ณ ขุมน้ำหน้าศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสิ้นสุดเวลา 08.00 น. โดยมีระยะทางทั้งสิ้น 6 กิโลเมตร ผู้สนใจสมัคร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 0 7621 1959 ต่อ 1300”
 
we run pkru 2018 press conference news 11
 
we run pkru 2018 press conference news 12
 
we run pkru 2018 press conference news 13
 
we run pkru 2018 press conference news 14
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1967 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560 07:54