วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561 09:38

We Run PKRU 2018 “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
we run pkru 2018 1
 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณขุมน้ำ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” We Run PKRU 2018 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน โดยมีจุด Start และจุด Finish ณ ขุมน้ำหน้าศูนย์ประชุม รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร 
 
we run pkru 2018 2
 
we run pkru 2018 3
 
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็ง ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า นักศึกษา ประชาชน ในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เน้นการพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา ทั้งนี้เพื่อเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคน โดยเฉพาะการตระหนักถึงการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับบุคคล”
 
we run pkru 2018 4
 
we run pkru 2018 5
 
we run pkru 2018 6
 
นายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้ออกกำลังกายมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชน คณาจารย์ นักศึกษาและสมาชิกศิษย์เก่า มีสุขภาวะยั่งยืน มีสุขภาพที่ดีใน 4 มิติ ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา รู้จักการออกกำลังกายและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเพื่อจัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความรักความผูกพัน และความเข้มแข็งระหว่างสมาชิกศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป และการนำศิษย์เก่ากลับคืนถิ่น ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือข่ายทุกภาคส่วน”
 
we run pkru 2018 7
 
we run pkru 2018 8
 
we run pkru 2018 9
 
we run pkru 2018 10
 
we run pkru 2018 11
 
we run pkru 2018 12
 
we run pkru 2018 13
 
we run pkru 2018 14
 
we run pkru 2018 15
 
we run pkru 2018 16
 
we run pkru 2018 17
 
we run pkru 2018 18
 
we run pkru 2018 19
 
we run pkru 2018 20
 
we run pkru 2018 21
 
we run pkru 2018 22
 
we run pkru 2018 23
 
we run pkru 2018 24
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1275 times