วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560 15:13

ม.ราชภัฏภูเก็ต ผงาด TOP 5 E-University ราชภัฏทั่วประเทศ ตอกย้ำวิสัยทัศน์พัฒนาไอที-วิจัย-ข่าวสาร สู่สากล

Written by
Rate this item
(1 Vote)
webometric feb edition 2017
 
Webometrics.com เว็บไซต์จัดอันดับ World Ranking Universities ที่ได้รับการยอมรับและอ้างอิงในระดับโลก รวมถึงจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การยอมรับว่าเป็นองค์กรอ้างอิงชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-University) ในมิติของประสิทธิภาพด้านระบบโครงสร้างและคุณภาพของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ (Web Performance) และจำนวนผลผลิตของสิ่งติพิมพ์เผยแพร่ทางวิจัย-วิชาการ ในรูปแบบ (Electronic Publications) 
 
webometric feb edition 2017 1
 
จากผลการประกาศอันดับ World Ranking Universities ในรอบที่ 1 ประจำปี ค.ศ. 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัย E-University ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยทั้งหมด 38 แห่ง (เป็นอันดับดีที่สุดซึ่งเคยได้รับ) และอยู่ในอันดับที่ 42 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  
 
webometric feb edition 2017 2
 
ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Arit PKRU) เผยถึงความสำเร็จของอันดับ E-University ว่า “เกิดจากการวางระบบการพัฒนาเว็บไซต์ของ www.pkru.ac.th รวมถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีระบบการใช้งานที่หลากหลาย เข้าถึงผู้ใช้งาน เป็นมิตรกับ Search Engine เป็นสากล และมีโดเมนเนมเดียวกัน การสร้างมาตรฐานรูปแบบเว็บไซต์ตามหลักการสืบค้นหาของ Google SEO การตรวจสอบเงื่อนไขของโค้ดที่อาจส่งผลกระทบต่อการสืบค้น การกำหนดมาตรฐานแผนที่เว็บไซต์อย่างเป็นแบบแผน (Sitemap) ผ่านการโปรแกรมมิ่งของทีมงานเว็บมาสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมด้วยการทำงานในเชิงรุกของทีมงานสำนักวิทยบริการฯ ที่ร่วมมือกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพออนไลน์ผ่าน Google Scholar ยังรวมถึงปริมาณและคุณภาพของข่าวสารที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU) ได้รายงานและอัพเดทผ่านเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ ด้วยหลักการที่ถูกต้องตามหลัก SEO ส่งผลให้เกิดเป็นปริมาณการเข้าชมผ่านเว็บไซต์ หรือ Traffic เป็นจำนวนมาก รวมถึงความร่วมมือของคณะ ศูนย์ สำนัก ที่ช่วยกันจัดการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีรูปแบบที่สอดคล้องและเป็นเอกภาพ จึงขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วน และการทำงานเป็นทีมเวิร์คของมหาวิทยาลัยที่ช่วยส่งผลให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างชื่อติด TOP 5 อย่างภาคภูมิ นอกจากนั้นสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ยังช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏอีกหลายแห่งเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน E-University เพื่อหวังสร้างความแข็งแกร่งให้กับราชภัฏเติบโตไปพร้อมๆ กัน และมีศักยภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ทั่วประเทศ”
 
webometric feb edition 2017 3
 
ทางด้าน นางสาววาสนา ศรีนวลใย รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ด้วยระบบด้านไอทีของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้งานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีภารกิจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์สู่สาธารณชน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และนำเสนอ Content ได้อย่างหลากหลายส่วน ได้แก่ PKRU NEWS – PKRU EVENT – PKRU Channel – PKRU Gallery เมื่อหลอมรวมกับจำนวนของเครือข่ายผู้ใช้งานด้านไอที ทั้งเว็บไซต์ และสื่อโซเชี่ยลมีเดีย ที่งานประชาสัมพันธ์ได้สร้างฐานผู้ใช้งานไว้เป็นจำนวนมาก ยิ่งช่วยให้ปริมาณผู้คลิกชมข่าวสาร ประกาศ บทความ ของมหาวิทยาลัยมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการสร้าง Keyword ของเนื้อหา ภาพถ่าย และวีดีโอ อยู่ในลำดับต้นๆ ของการสืบค้นผ่าน เว็บไซต์ Google อีกด้วย ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอันดับ 5 ของราชภัฏทั่วประเทศ จะเป็นการจุดประกายให้บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย หันมาศึกษาและเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบไอทีอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และยิ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนส่งลูกหลานมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2068 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560 15:15