วันศุกร์, 15 มกราคม 2559 15:09

การจัดซื้อถังบรรจุก๊าซไนโตรเจนเหลว 180 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/3299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

Written by

การจัดซื้อถังบรรจุก๊าซไนโตรเจนเหลว 180 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/3299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

Read 923 times