วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560 16:32

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (4 อัตรา)

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จำนวน  ๔  อัตรา  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้

Read 1673 times

Related items