วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2559 10:53

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  นั้น  บัดนี้  การเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรร  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รายงานตัวดังต่อไปนี้

Read 875 times