วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2560 09:48

ประกาศ ขอแก้ไขแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐  ตามประกาศลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงขอแก้ไขคุณสมบัติแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐  ตำแหน่ง  อาจารย์  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังนี้

Read 1714 times