วันพุธ, 30 พฤษภาคม 2561 14:16

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

Written by

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  จำนวน ๑๐ อัตรา  ลงวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยฯ          ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอนแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑              เวลา ๐๙.๐๐ น.    ห้องประชุม ๕๑๒  อาคาร    ชั้น    และในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  สอบในวันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา  ๑๔.๐๐ น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read 976 times

Related items