วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2559 07:30

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ประสานงาน”นักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน”

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดศูนย์ประสานงาน”      นักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน”  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 บัดนี้มหาวิทยาลัย ฯ  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้

Read 936 times