วันพุธ, 29 สิงหาคม 2561 15:14

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ อัตรา ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก  ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ๒ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  และทดสอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๖๑ สถานที่และเวลาดังเอกสารแนบท้ายนี้  มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายLCD ให้กับผู้สมัครโดยที่ผู้สมัครสามารถเตรียมหัวข้อในการทดสอบปฏิบัติการสอนในระดับอุดมศึกษาตามสาขาที่สมัครและเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน ๑ ชั่วโมง (ตัดตอนกิจกรรมการเรียนการสอนมาทดสอบปฏิบัติการสอนเป็นเวลา ๑๕ นาที) พร้อมทั้งสำเนาเอกสารจำนวน ๔  ชุดให้กับคณะกรรมการ 

 

 

Read 1947 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561 10:20

Related items