วันเสาร์, 05 มกราคม 2562 15:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 5 อัตรา ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศดังนี้

Read 1078 times

Related items