วันพุธ, 23 มกราคม 2562 11:12

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

Read 765 times

Related items