วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562 17:12

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2/2562

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2/๒๕๖2 ประกาศ ณ วันที่ 1๘ มีนาคม ๒๕๖2 บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

Read 960 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562 17:22

Related items