วันพฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2562 10:31

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ครั้งที่ 4/2562

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 18 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read 1755 times Last modified on วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562 09:48

Related items