วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 08:40

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read 855 times