วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562 17:41

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 4/2562

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/๒๕๖2 จำนวน 1๘ อัตรา ลงวันที่ 26 เมษายน ๒๕๖2 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

Read 760 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562 17:50