วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559 12:39

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จำนวน  ๑  อัตรา  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้

Read 1489 times

Related items