วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2559 10:00

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  นั้น  บัดนี้  การเลือกสรรดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า  ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

Read 894 times

Related items