วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 08:33

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙  จำนวน  ๗  อัตรา  ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอนแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

Read 1781 times