วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 08:47

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙ (นักวิเทศสัมพันธ์)

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๙  ตำแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์  กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  ประกาศ           ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  บัดนี้มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้

Read 1218 times