วันพฤหัสบดี, 08 กันยายน 2559 16:28

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  ประกาศ    ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  บัดนี้มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

Read 1566 times

Related items