วันพุธ, 29 มีนาคม 2560 09:21

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๐  ประกาศ    ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  บัดนี้มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้

Read 1155 times