วันจันทร์, 29 เมษายน 2562 13:43

PKRU Scoop : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 1
 
ด้วยบทบาทขององค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ และสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ผ่านการดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โดยในระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งมุ่งเน้นครอบครัวของเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนผู้สนใจในศาสตร์พระราชา ในพื้นที่รับผิดชอบคือ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 2
 
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้ดำเนินงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน กล่าวถึงรายละเอียดการจัดอบรมศาสตร์พระราชาในครั้งนี้ว่า “เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดำรงอยู่อย่างพอเพียงและอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ผันผวน รวมทั้งเป็นศาสตร์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำได้ ทำเป็น และดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเองอันนำสู่การใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้จริง มหาวิทยาลัยซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามันขึ้นมา ซึ่งเป็นเครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ด้วยความร่วมมือของทีมงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บุคลากร นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันซอแรง* (*เป็นคำภาษาใต้ หมายถึง การออกแรงร่วมกัน เกื้อกูลกัน) ออกแบบและจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีการบรรยายให้ความรู้และสอนเทคนิควิธีการในการทำเกษตรแบบศาสตร์พระราชาโดยผ่านกิจกรรมการบรรยายและการปฏิบัติตามฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานคืนชีวิตให้แผ่นดิน / ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี  / ฐานควนป่านาเล (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) / ฐานฅนมีน้ำยา / ฐานฅนรักษ์น้ำ / ฐานขยะทองคำ / ฐานผักอินทรีย์คนเมือง และ / ฐานฅนรักษ์สุขภาพ”
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 3
 
ด้าน ดาบตำรวจ นิรันดร์ พิมล ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง วิทยากร เผยถึงประโยชน์ที่ผู้เข้ารับจากการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ว่า “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาสิของจริง เป็นแนวคิดที่ขับเคลื่อนศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน เนื่องจากเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สอน ‘วิชาเอาตัวรอด’ เมื่อประชากรมากขึ้น แต่สวนทางกับจำนวนทรัพยากรหรือแหล่งอาหารที่มาจำกัด เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีโอกาสที่อาหารจะขาดแคลน แม้จะมีทรัพย์มากเพียงใดก็ไม่สามารถซื้อหากันได้ ดังนั้นประเด็นเรื่องการผลิตแหล่งอาหารเป็นเรื่องหลัก สำหรับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามันได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้กับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งมุ่งหวังว่าแหล่งเรียนรู้จะช่วยจุดประกายและปรับมุมมองคนเมืองในภูเก็ตและอันดามันที่มีพื้นที่ กลับมาพลิกผืนดินสร้างแหล่งทรัพยากร เพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กลับมาอีกครั้ง”
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 4
 
คุณวณิชนันท์ ชัยชนะ หนึ่งในทีมงานวิทยากร เผยถึงสาเหตุที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการเป็นจิตอาสาในการดูแลศูนย์กสิกรรมฯ ว่า “คนในยุคนี้น้อยคนนักที่จะสามารถปลูกพืชผัก หรือผลิตส่วนประกอบอาหารทานในครัวเรือนได้เฉกเช่นคนในยุคก่อน ในขณะที่ภูเก็ตมีความแออัด มีแต่ผู้ที่รอการบริโภค แต่ไม่เรียนรู้การผลิต เชื่อว่าความมั่นคงทางด้านอาหารจะแย่ลงในอนาคตอันใกล้ ทางรอดคือการเรียนรู้การดูแลดิน ปลูกผัก ปลูกข้าว หมุนเวียนได้อย่างยั่งยืน โดยใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย ซึ่งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้พัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่ากับคนทุกเพศ ทุกวัย ได้มาเรียนรู้ศาสตร์แห่งการดำรงชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผลักดันให้ตนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้”   
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 5
 
คุณกิติยา ต่อฑีฆะ ผู้ประกอบการธุรกิจ Phuket Boat Quay - Boutique Hotel ผู้เข้าอบรม กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ว่า “ในฐานะของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่ต้องพึ่งพาความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันเรามักใช้ทรัพยากรอย่างเกินตัวจนขาดความสมดุล จึงได้มาศึกษาเทคนิคการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์นำไปพัฒนาใช้กับธุรกิจของตน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดสารพิษตกค้าง และช่วยประหยัดต้นทุนได้อีกทาง”
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 6
 
คุณสุชาติ เลิศศุภกุล ข้าราชการเกษียณอายุ บอกถึงจุดประสงค์ในการเข้าอบรม ว่า “มีพื้นดินว่างเปล่าที่บ้านอยู่หนึ่งแปลง เป็นดินถมไม่สามารถปลูกพืชได้ จึงต้องการความรู้ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สอนให้เลี้ยงดิน เพื่อให้ดินเลี้ยงพืช และสอนเทคนิคการทำปุ๋ยจุลินทรีย์ หลังจากนี้จะนำความรู้กลับไปปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษทานในครัวเรือน และปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อสร้างร่มเงาให้กับพื้นที่ หลักสูตรนี้ไม่เพียงเหมาะกับเกษตรกร แต่คนเมืองก็สามารถมาเรียนรู้กันได้ ขอเชิญชวนผู้สนใจมาศึกษาศาสตร์พระราชาได้ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต  
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 7
 
คุณธรรมภรณ์ สุวรรณ จิตอาสาผู้ประสานงานศูนย์กสิกรรมฯ เผยว่า “จากการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบตามวิถีคนเมืองมาเป็นระยะเวลานาน รู้สึกเหนื่อยล้า และตั้งคำถามกับตัวเองถึงคุณค่าของการอยู่ในสังคม ว่าเหตุใดเราจึงเป็นผู้ตักตวงทรัพยากรมากกว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้สร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ที่อาศัยอยู่ เมื่อได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์พระราชา จึงเห็นถึงแนวคิดที่ยั่งยืน เกิดประโยชน์กับส่วนรวม เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย และสามารถหล่อเลี้ยงเกาะภูเก็ตได้ในระยะยาว คือการทำการเกษตรและผลิตแหล่งอาหารเพื่อชุมชน เมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดแหล่งเรียนรู้ขึ้นมา จึงยินดีที่จะเข้าร่วมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับประชาชน จิตอาสาทุกคนที่ศูนย์ฯ ทุกคนทำงานด้วยใจ เพื่อต้องการสานต่องานของ ‘พ่อ’ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมให้ได้” 
 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างจากความมุมานะและการสนับสนุนของบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัย และจิตอาสาผู้ทุ่มเท เพื่อหวังถ่ายทอด “ศาสตร์พระราชา” ให้กับทุกคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนศิวิไลซ์อย่าง “อันดามัน” มีโอกาสเปิดใจ และลงมือทำ พลิกผืนดินสร้างโอกาส และรักษาหลักปรัชญาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สร้างประโยชน์สืบไป 
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 8
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 9
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 10
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 11
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 12
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 13
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 14
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 15
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 16
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 17
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 18
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 19
 
Andaman Natural Agriculture Center apr 2019 20
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 1049 times Last modified on วันอาทิตย์, 12 พฤษภาคม 2562 09:08