วันอังคาร, 09 เมษายน 2562 13:10

ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ตอน เห็ดอินทรีย์วิถีพอเพียง และไส้เดือนเปลี่ยนชีวิต บ้านบางนุ จ.พังงา

Written by
Rate this item
(1 Vote)

หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา 

หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย โดยการดำเนินงานของทีมงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับชุมชนหมู่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในกิจกรรม “ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดอินทรีย์และการแปรรูป โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐานบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับโครงการบริการวิชาการในเขตพื้นที่บางนุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “หลาดลองแล” ตลาดนัดวิถีชุมชนที่ได้รับความนิยมจากคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง  
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
long lae market phangnga 4
 
นางสาวเสริมศรี ทองสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านบางนุ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยที่ได้นำบุคลากรลงไปร่วมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าพร้อมสอนวิธีการดูแล และการแปรรูปเห็ด เพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพ สร้างมูลค่า / การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะใบตองและวัสดุธรรมชาติ เพื่อใช้ในหลาดลองแล ตลาดต้นแบบปลอดโฟม / การสนับสนุนโรงผลิตไส้เดือนของชุมชน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การแปรรูปเศษเห็ดเหลือใช้เป็นอาหารไส้เดือนเพิ่มผลผลิต รวมถึงมีการนำปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้ในแปลงผักปลอดสารพิษของชุมชน ซึ่งจากการที่มหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลือชุมชนในครั้งนี้ ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตของเห็ดและไส้เดือน โดยการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนภายในชุมชน ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังเป็นการนำองค์ความรู้เผยแพร่โดยตรงสู่ชาวบ้านของอาจารย์ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้านในพื้นที่หันมาทำการเกษตรโดยยึดหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนอย่างยั่งยืน  
 
long lae market phangnga 5
 
long lae market phangnga 6
 
ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานบริการวิชาการร่วมกับชุมชนบ้านบางนุ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความตื่นตัว ตระหนัก ถึงคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนตลอดจนมีความตั้งใจจริงในการสร้างสรรค์วิถีชุมชนให้มีอัตลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งดังกล่าว จึงได้นำบุคลากรและความรู้ทางวิชาการลงลึกถึงปัญหา พร้อมสนับสนุนชาวบ้านอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ชุมชนอันดามันปราศจากความยากจน และสามารถยืนหยัดได้ด้วยของดีในชุมชน ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย
 
long lae market phangnga 7
 
long lae market phangnga 8
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
long lae market phangnga 10
 
long lae market phangnga 11
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
long lae market phangnga 15
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
หลาดลองแล บางนุ กะไหล พังงา
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 919 times