วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 15:31

ม.ราชภัฏภูเก็ต สร้างชื่อ สภากาชาดไทย ยกย่องเป็นองค์กรเด่นจัดหาโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket red cross blood donate sep 2018 2
 
พลังของนักศึกษาและบุคลากรของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ จากกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา ได้พัฒนาสู่การเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมระดับท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับประเทศ โดย สภากาชาดไทย ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องว่าเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ (เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของภาคใต้ที่ได้รับ)
 
นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณดังกล่าวจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏร์ธานี กล่าวถึงความสำเร็จดังกล่าวว่า “กองพัฒนานักศึกษา ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่ามีความจำเป็นในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม กิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ก่อเกิดจากจุดเล็กๆ ในการเป็นกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมของนักศึกษา กยศ. ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร และนักศึกษาผู้มีความเสียสละและมุ่งมั่นต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทำให้กิจกรรมดังกล่าวมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นทุกปี และโลหิตที่ได้รับได้มีการมอบให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก รางวัลดังกล่าวขอมอบให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคนเดินหน้าทำความดีและยึดถือสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ”   
 
phuket red cross blood donate sep 2018 1
 
ด้าน นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้ดูแลกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิตฯ กล่าวถึงความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มปริมาณผู้บริจาคโลหิตต่อเนื่องกว่า 5 ปี (จัดปีละ 2 ครั้ง) ว่า “กองพัฒนานักศึกษาและชมรม กยศ. ได้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาในรูปแบบเพื่อนชวนเพื่อน และส่งต่อเรื่องราวของผู้ที่ต้องการโลหิตให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าของการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต เพราะด้วยการขาดแคลนปริมาณโลหิตสำรองของสภากาชาด กิจกรรมนี้จึงมีความหมาย มีคุณค่า และเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ที่นักศึกษาสามารถมีส่วนช่วยเหลือและส่งต่อความดีจนเป็นปรากฎการณ์จิตอาสาของนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรพันธมิตรหลายแห่ง ส่งผลให้กิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิตฯ มีความพร้อมในการรองรับผู้บริจาคโลหิตนอกเหนือจากกลุ่มคนในองค์กร จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปมาร่วมทำดี เพราะ 1 คนให้โลหิต เท่ากับต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ได้มากถึง 3 คน”  
 
phuket red cross blood donate sep 2018 3
 
phuket red cross blood donate sep 2018 4
 
ในส่วนของ นางสาวกนกนาถ สงศรีอินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ประธานชมรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า “ขอบคุณกองพัฒนานักศึกษา ที่ให้โอกาสนักศึกษาชมรมฯ ได้มีส่วนในการวางแผนและดำเนินงานจัดกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิตฯ นอกจากจะเป็นการฝึกประสบการณ์แล้ว รู้สึกประทับใจที่กิจกรรมประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในระดับจังหวัด อีกทั้งเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่มีทั้งความสามารถ และจิตอาสาเพื่อสังคม คาดหวังว่าพลังความดีของนักศึกษาจะถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้กิจกรรมบริจาคโลหิตได้แสดงพลังจิตอาสาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด” 
 
phuket red cross blood donate sep 2018 5
 
นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เน้นย้ำในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา” ถูกหล่อหลอมนักศึกษาด้วยการดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพราะมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าการผลิตคนเก่งไม่ใช่ความสำเร็จทั้งหมด แต่การผลิตคนเก่งและมีจิตอาสาออกสู่สังคม จะเป็นฟันเฟืองคุณภาพที่ช่วยในการขับเคลื่อนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ “กิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เป็นอีกตัวอย่างที่เด่นชัด และเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบ่มเพาะให้มีทั้งความเก่งและความดี อันจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของท้องถิ่นและสังคมต่อไป
 
phuket red cross blood donate sep 2018 6
 
phuket red cross blood donate sep 2018 7
 
phuket red cross blood donate sep 2018 8
 
phuket red cross blood donate sep 2018 9
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 2459 times Last modified on วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 16:17