วันพุธ, 13 กันยายน 2560 15:11

สวัสดิการสังคม “สูงวัย” แบบมีส่วนร่วม

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
สังคมสูงวัย
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีบทบาทสำคัญด้านการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในหลากหลายมิติ เพื่อช่วยเหลือ พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนทุกระดับ หนึ่งในประเด็นคุณภาพที่สามารถขานรับยุคสมัยแห่ง “ประชากรสูงวัย” คือ โครงการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ศึกษาวิจัยและดำเนินงานโดย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ (HR PKRU) ซึ่งได้จัดเวทีประชาคมเพื่อสกัดประเด็นนำเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนของนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา
 
สังคมสูงวัย
 
สังคมสูงวัย
 
รศ.ประภาศรี อึ่งกุล ประธานสาขาวิชา HRM ในฐานะของผู้ศึกษาวิจัยในประเด็นข้างต้น กล่าวถึงประเด็นศึกษาสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ว่า “สถานการณ์ประชากรสูงวัย จ.ภูเก็ต พบว่า อำเภอเมือง มีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 10.23 อำเภอถลาง ร้อยละ 9.66 และอำเภอกะทู้ ร้อยละ 5.63 ข้อมูล ณ กันยายน 2558 พบว่า ตำบลรัษฎา มีผู้สูงอายุลงทะเบียน 3,063 คน ตำบลราไวย์ ลงทะเบียน 1,231 คน ตำบลวิชิต ประมาณ 4,000 คน การบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุของ 3 ตำบลนี้ มีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานช่วยเหลือ มีชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์สามวัยสายใยรัก มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น มีความเป็นชุมชนแบบสังคมเมือง มีการจ้างงานหลากหลาย เป็นแหล่งที่ประชากรในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาหางานทำ ผลที่เกิดจากสภาวการณ์ดังกล่าวมีการนำครอบครัวมาพำนักด้วย ซึ่งรวมไปถึงผู้สูงอายุ
 
ทั้งนี้คณะวิจัย มุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงาน มีการบูรณาการ บริหารจัดการด้านงาน เงิน และคน ตามความเหมาะสมของบริบทเป็นสำคัญ มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการจัดการความรู้ร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดข้อจำกัด อุปสรรคในการดำเนินงาน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงโอกาสและการเข้าถึงสิทธิแก่กลุ่มผู้สูงอายุ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อขยายผลการวิจัยสู่แนวทางปฏิบัติโดยอาศัยข้อมูลจากทุกภาคส่วน” รศ.ประภาศรี กล่าว 
 
สังคมสูงวัย
 
สังคมสูงวัย
 
ในส่วนของตัวแทนภาคประชาสังคม นางรจนา รักแต่งาม จากสโมสรไลออนส์ภูเก็ต กล่าวถึงบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ ว่า “สมาชิกของสโมสรฯ ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้สูงอายุจึงมีความเข้าใจในความรู้สึกและความต้องการของคนชราในท้องถิ่น สโมสรมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ ณ บ้านพักคนชรา และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบความสุขพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ตลอดจนมีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อระดมทุนจัดกิจกรรมต่อเติมกำลังใจต่อไป”
 
สังคมสูงวัย
 
สังคมสูงวัย
 
นายสมควร ถนอมนา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต เปิดเผยว่า “ปัจจุบันบ้านพักคนชราสามารถรับสมาชิกเข้ามาดูแลได้ประมาณ 80 คน เพื่อแบ่งเบาภาระสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจและครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลคุณตาคุณยายได้อย่างเต็มเวลา ทางศูนย์ฯ สามารถเป็นที่พักพิงและอำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานได้ แต่มั่นใจว่าคงไม่ดีเทียบเท่าการได้อยู่กับครอบครัว ดังนั้นจึงอยากฝากถึงสถาบันครอบครัวให้ความสำคัญกับคนชรา มอบเวลา ความสุข และความเอาใจใส่กับพวกท่าน ไม่มีที่พักพิงที่ใดจะอบอุ่นเท่ากับที่บ้าน เพราะสิ่งนั้นคือสวัสดิการชีวิตที่ดียิ่งกว่าสวัสดิการสังคมใดๆ” 
 
สังคมสูงวัย
 
นายสมพล พรหมกสิกร ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุในพระราชูปภัมภ์ จ.ภูเก็ต แสดงมุมมองว่า “ในฐานะของตัวแทนผู้สูงอายุ สิ่งเดียวที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ราบรื่นและมีความสุขในแบบฉบับของผู้สูงอายุ คือ สุขภาพแข็งแรง ทางกลุ่มจึงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เราไม่ได้ต้องการเป็นภาระกับครอบครัวหรือสังคม จึงจำเป็นต้องดูแลตนเองให้ดีที่สุดและรวมตัวกันเป็นชมรมกระจายตัวตามพื้นที่ต่างๆ ในภูเก็ต ออกทำกิจกรรม สำหรับสิ่งที่คาดหวังเพิ่มเติมจากภาครัฐคือการเก็บรวบรวมสถิติทางสุขภาพในรูปแบบวิทยาศาสตร์เพื่อแสดงถึงปัญหาและพัฒนาการทางสุขภาพที่แท้จริงเพื่อจะได้นำไปปรับกิจกรรมให้สอดรับกัน”
 
ภายหลังจากการระดมความคิดเห็น ณ เวทีดังกล่าว สาขาวิชาบริหารทรัพย์ฯ พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่พบในด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต ตลอดจนความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คือ 1.เบี้ยยังชีพผู้รัฐบาลให้ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเงินดังกล่าวออกไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา 2. สิทธิของผู้สูงอายุในการติดต่อส่วนราชการจำกัด ในด้านสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล การรับบริการของรัฐ ไม่มีบริการขนส่งสาธารณะ 3. การส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมสำหรับผู้สูงอายุให้มีรายได้ 4.ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว และ 5.การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งทาง HRM จะมีการต่อยอดประเด็นต่างๆ สู่การวิจัยเพื่อพัฒนาและสะท้อนข้อมูลในเชิงวิชาการนำเสนอต่อภาครัฐต่อไป อันเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนตลอดหลายปีของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ดำเนินงานเป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่นเรื่อยมา
 
สังคมสูงวัย
 
สังคมสูงวัย
 
สังคมสูงวัย
 
สังคมสูงวัย
 
สังคมสูงวัย
 
สังคมสูงวัย
 
สังคมสูงวัย
 
สังคมสูงวัย
 
เรื่อง+ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 3196 times Last modified on วันพุธ, 13 กันยายน 2560 17:19