วันอาทิตย์, 06 พฤศจิกายน 2559 08:26

คลินิกเทคโนโลยี เสริมทางเลือก เพิ่มทางรอดชาวบ้าน ผลิต “ไอศกรีมนมแพะ” สานต่อประชารัฐภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Goat Milk Ice Cream2
 
นมแพะภูเก็ต เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ที่จังหวัดภูเก็ตใช้เป็นโครงการนำร่องพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (Social Enterprise : SE ภูเก็ต) เพื่อยกระดับทั้งด้านปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันพัฒนาธุรกิจนมแพะภูเก็ต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางบริบท และสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 
ชาวแพะภูเก็ต
 
Goat Milk Ice Cream1
 
ด้วยหลักการข้างต้น คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน “การอบรมผลิตไอศกรีมนมแพะ” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ ให้กับสมาชิกชมรมชาวแพะภูเก็ต ที่มาจากเกษตรกรในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ป่าคลอก ไม้ขาว เชิงทะเล และเทพกระษัตรี ซึ่งเป็นการช่วยสานต่อหลักการประชารัฐ สู่แนวทางปฏิบัติสู่ชาวบ้าน 
 
ชาวแพะภูเก็ต
 
นางสาวสิริโสภา จุนเด็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยากรในการอบรม เล่าว่า “มหาวิทยาลัยจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้จากการเรียนการสอนและงานวิจัยเผยแพร่สู่ชาวบ้าน ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตไอศกรีมนมแพะเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ ไปจนถึงการผลิตไอศกรีมให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ถูกหลักอนามัย และมีรสชาติ สีสัน ที่น่ารับประทาน นำไปสู่การสร้างอาชีพต่อไป ทั้งนี้ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ที่มีมาตรฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษา มีพันธกิจในการมอบองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารให้กับท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของสาขาฯ ได้มีทักษะภาคปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนการสอนอีกด้วย” 
 
ชาวแพะภูเก็ต
 
ในขณะที่ นายอามัด สิงฆาฬะ สมาชิกชมรมชาวแพะภูเก็ต (ต.ไม้ขาว) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ชมรมชาวแพะภูเก็ต เกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงเกิดแนวคิดจัดสรรพื้นที่สวนยางเพื่อทำฟาร์มแพะ โดยในปัจจุบันสามารถผลิตเนื้อแพะดิบ น้ำนมแพะดิบ-พร้อมดื่ม และเครื่องสำอางจากนมแพะ ส่งจำหน่ายในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนั้น ชมรมมีความต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้านมแพะ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ ดังนั้น การอบรมทำไอศกรีมนมแพะฟรี โดยทีมงานจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต มีประโยชน์กับสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างมาก ที่จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ได้รับความเชื่อถือ และพร้อมแข่งขันในท้องตลาด รู้สึกดีใจและอยากให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป เนื่องจากเป็นที่พึ่งให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์” 
 
Goat Milk Ice Cream3
 
ชาวแพะภูเก็ต
 
คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต มีผลงานที่เด่นชัดในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดภูเก็ตหลายพื้นที่ ด้วยความหลากหลายของศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี ทำให้ตอนนี้ คลินิกเทคโนโลยี คือชื่อที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านและท้องถิ่น ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ OTOP ชมรม หรือวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ให้มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมระดับทั้งในระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศได้    
 
ชาวแพะภูเก็ต
 
ชาวแพะภูเก็ต
 
ชาวแพะภูเก็ต
 
Goat Milk Ice Cream8
 
ชาวแพะภูเก็ต
 
ชาวแพะภูเก็ต
 
Goat Milk Ice Cream11
 
Content & Pics by งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต(PR PKRU) 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2107 times Last modified on วันอาทิตย์, 06 พฤศจิกายน 2559 09:31