วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560 16:23

ราชภัฏภูเก็ต ติดปีกสินค้าเกษตรภูเก็ต ด้วยคุณภาพบรรจุภัณฑ์

Written by
Rate this item
(2 votes)
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
ในยุคที่สินค้าเกษตรของจังหวัดภูเก็ต ไม่ได้ถูกซื้อขายเพียงหน้าฟาร์มหรือไร่สวนเช่นอดีต อีกทั้งตลาดผู้บริโภคไม่ได้จำกัดกลุ่มแค่คนในท้องถิ่น แต่กลับขยายขอบเขตเป็นสินค้าที่จำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าทั่วโลกผ่านหลายช่องทาง ทั้ง Online Shopping Application ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และนิทรรศการท่องเที่ยวต่างๆ เมื่อคุณภาพของสินค้าเกษตรในปัจจุบันไม่ดึงดูดใจเพียงพอ จึงจำเป็นต้องเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถเพิ่มทั้งยอดขายและกำไรได้เป็นอย่างดี 
 
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
จากสภาพการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานส่วนราชการในภูเก็ต นำมาเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดสินค้าการเกษตร โดยอาศัยความร่วมมือจากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่นำวิทยาการความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะเฉพาะด้านของคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรของภูเก็ต (Products Package) ให้มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ทันสมัย และสามารถวางจำหน่ายได้ผ่านทุกช่องทาง
 
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ กล่าวในงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมาว่า “สำหรับสินค้าเกษตร ที่มหาวิทยาลัยได้ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และได้นำมาจัดแสดงในงาน ประกอบด้วย สับปะรดภูเก็ต ผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ผลิตภัณฑ์จากส้มแขก และผลิตภัณฑ์จากเห็ด ซึ่งเป็นสินค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นที่ผลิตขึ้นอย่างแพร่หลาย นอกจากสาขาวิชาฯ ได้มีส่วนในการออกแบบ Packaging ให้กับหลายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นแล้วนั้น ยังได้มีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน ในการอบรมต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นหัวข้อ การทำอย่างไรให้ตัวสินค้าของชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคได้กว้างขวาง นับเป็นการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ตลอดจนนักศึกษายังได้มีส่วนร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ ที่นำไปให้ผู้ประกอบการใช้จริง เป็นการหล่อหลอมทักษะวิชาชีพและการทำงานแบบมืออาชีพได้เป็นอย่างดี”
 
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า “จังหวัดภูเก็ตดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณ์ต่างๆ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เกิดการสร้างรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้ช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิต โดยเฉพาะด้านบรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จนสามารถที่จะจำหน่ายในตลาดระดับบนได้” 
 
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
ทางด้าน นางมณีรัตน์ บัวศรี เจ้าของผลิตภัณฑ์ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “มหาวิทยาลัยได้ช่วยออกแบบฉลากสินค้านมแพะ ซึ่งประกอบด้วยตราสินค้า ลวดลายฉลาก และการแสดงข้อมูลทางส่วนประกอบของสินค้า คุณค่าสารอาหาร ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อมากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณเกษตรจังหวัดภูเก็ต และ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสยกระดับคุณภาพสินค้า และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น” 
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการเป็นที่พึ่งพาของท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ผลงานของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพลิกโฉม Packaging ให้กับสินค้าท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ร่วมกับการมอบองค์ความรู้ให้ชาวบ้านใช้ในการพัฒนาสินค้าต่อไป  
 
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
สินค้าเกษตรภูเก็ต
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 3015 times Last modified on วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560 17:53