วันพุธ, 31 มกราคม 2561 09:06

ราชภัฏภูเก็ต ศูนย์บ่มเพาะนักออกแบบชุมชนอันดามัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
scb challenge 2017
 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายบ่มเพาะนักศึกษาเป็น “นักออกแบบชุมชน” สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่อันดามัน โดยเฉพาะชุมชนที่ต้องการนักพัฒนามาช่วยจัดระเบียบ รวมถึงสร้างสรรค์ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สาขาวิชาฯ ได้พัฒนาโครงการออกแบบชุมชนมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ อีกทั้งล่าสุดได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอโครงการประกวดไอเดียการพัฒนาชุมชนระดับประเทศอย่าง “SCB Challenge ปี 12” การแข่งขันโครงงาน “Community Project Competition 2017” เพื่อยกระดับศักยภาพของนักศึกษา พร้อมทั้งบอกเล่าประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นออกสู่การรับรู้ของสาธารณชน
 
scb challenge 2017 1
 
สำหรับโครงงานของมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมแข่งขันและสามารถทะลุเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้ายในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ คือ โครงงาน “วาดผืนแผ่นดินด้วยหัวใจ ออกแบบที่อยู่อาศัยร่วมชุมชน” บ้านอ่าวยน ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต โดย อาจารย์สนธยา ปานแก้ว ที่ปรึกษาโครงงาน กล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงงานดังกล่าวว่า สภาพของชุมชนในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาการขยายตัวของชุมชนเมือง ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนไม่พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ สาขาวิชาฯ จึงได้ลงพื้นที่สำรวจและศึกษาชุมชนโดยนักศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการและเครื่องมือที่จะนำไปพัฒนาและออกแบบที่อยู่อาศัยร่วมชุมชน ด้วย 4 เป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย
 
  1. การป้องกันการขยายตัวของชุมชนแบบไร้ระเบียบและทิศทาง คือ การศึกษาปัญหาชุมชน ร่วมกันคิดวิเคราะห์ หาแนวทางการจัดการชุมชนที่ดี ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีความตระหนักต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา สร้างจิตสำนึกของชุมชนต่อการจัดการชุมชน ทั้งการพัฒนาภูมินิเวศและภูมิสังคม เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชน 
  2. จัดทำแผนชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน ซึ่งร่วมกันหาข้อตกลง ระเบียบแนวปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในชุมชน การสร้างที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค โดยการจัดทำแผนชุมชนดังกล่าวมุ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกระดับในชุมชน ทั้งผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เจ้าของที่ดิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดระเบียบชุมชน 
  3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อการออกแบบที่อยู่อาศัย และระบบสาธารณูปโภคของชุมชน โดยผ่านกระบวนการทักษะองค์ความรู้ สร้างสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
  4. เป็นชุมชนต้นแบบ การจัดการชุมชนด้านที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภค ขยายสู่ชุมชนใกล้เคียงที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ในตำบลวิชิต โดยนำความรู้ที่ชุมชนและนักศึกษาร่วมกันจัดทำนำเสนอต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่อไป

scb challenge 2017 2

scb challenge 2017 3
 
ด้าน นางสาวเสาวนีย์ ถ่องแท้ ตัวแทนนักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน กล่าวว่า “ดีใจที่ได้นำเอาความรู้จากการเรียน การฝึกกิจกรรมภาคสนาม (คิดจริง) ลงมือปฏิบัติจริง (ทำจริง) ในพื้นที่ ซึ่งเป็นความรู้จากนอกห้องเรียนในรายวิชาการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและในรายวิชาแผนทีเพื่อการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้ได้รู้จักชุมชนมากขึ้น สามารถพัฒนาตนเองและกลุ่มผ่านกิจกรรมการทำโครงงาน เพื่อช่วยเหลือ สร้างสรรค์ชุมชน ตลอดจนมีความรู้และเข้าใจต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนได้”
 
ในส่วนของประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ดร.สุนันทา คันธานนท์ แสดงทรรศนะว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สิ่งนี้คือหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของสาขาวิชา ที่มีโอกาสได้ทำหน้าที่สอดรับกับแนวคิดดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการปลูกฝังแนวคิดและอุดมการณ์ในการทำงานพัฒนาร่วมกับชาวบ้าน โดยยึดถือหลักการทางวิชาการ งานวิจัย และมีเทคนิคในการสื่อสาร พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ซึ่งเรามุ่งหวังให้เมล็ดพันธ์เหล่านี้เติบโตเป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน ที่ทำงานสนองต่อแนวทางศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอันดามัน ในการรับรู้ทั่วไปมักจะมองว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข แต่การลงพื้นที่ของนักศึกษาพบว่ายังมีพื้นที่หลายชุมชนที่ประสบปัญหาเชิงสังคม เชิงพื้นที่ และรอการพัฒนาอย่างเร่งด่วน หน้าที่ของเราคือเดินหน้าศึกษาชุมชนแห่งอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อสะท้อนข้อมูลสู่หน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบ และร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน”
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา” ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะในการทำภารกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้เฉพาะด้าน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และนับว่ามีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดในการเป็นศูนย์ผลิตนักออกแบบชุมชนมืออาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
Read 2302 times Last modified on วันพุธ, 31 มกราคม 2561 09:18