วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 15:06

PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER บริการตรวจคุณภาพน้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชนครบวงจรแห่งเดียวในอันดามัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 1
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 2
 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER) เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการจัดบริการห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับด้านการสอนภาคปฏิบัติการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ให้กับทุกศาสตร์วิชาอื่นๆ ด้านวิทยาศาสตร์ และดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำ Lab ที่มีความเชี่ยวชาญ
 
นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025  (ISO/IEC 17025) TESTING No. 0393 ทางด้านสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในรายการทดสอบที่มากที่สุดเพียงแห่งเดียวของเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประเภทตัวอย่างน้ำ จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วยรายการทดสอบ SS, TDS, Cu, Ni, Pb และ Fe และน้ำเสีย จำนวน 7 รายการ  ประกอบด้วยรายการทดสอบ SS, TDS, COD, Cu, Ni, Pb และ Fe และผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สามารถรองรับการให้บริการชุมชนท้องถิ่นของเขตพี้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แบบครบวงจร
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 3
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 4
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 5
 
บริการของ PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 
 
1. บริการการเรียนการสอนรายวิชาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ และบริการเครื่องมือเพื่อการวิจัยของคณาจารย์
 
2. บริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
 
  • รับและเก็บตัวอย่าง
  • วิเคราะห์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสีย น้ำดิบ น้ำทะเล ดิน หิน แร่ ฯลฯ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ / การวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี / การวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีวทยา / การวิเคราะห์ทดสอบสารปนเปื้อน สารตกค้าง อาทิเช่น โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง
  • วิเคราะห์ทดสอบด้านอาหาร พืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP ฯลฯการวิเคราะห์ทดสอบด้านโภชนาการ / การวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี / การวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีวทยา / การวิเคราะห์ทดสอบสารปนเปื้อนหรือสิ่งปลอมปน / การวิเคราะห์ทดสอบสีและความหนืดของผลิตภัณฑ์
  • วิเคราะห์ทดสอบด้านเวชสำอาง / การวิเคราะห์ทดสอบสีของผลิตภัณฑ์ / การวิเคราะห์ทดสอบการซึมผ่านของผลิตภัณฑ์ / การวิเคราะห์ทดสอบความมัน ความยึดหยุ่นของผิวหนัง ฯลฯ หลังใช้ผลิตภัณฑ์
  • พิสูจน์โครงสร้างด้วย Mass Spectrometry Database
  • งานทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ อาทิ การต้านอนุมูลอิสระ, Tyrosinase, Glucosidase,  Acetylcholinesterase เป็นต้น 
  • งานทดสอบอื่นๆ เช่น Cordycepin, Proline residues for determination collagen เป็นต้น

PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 6

PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 7
 
3. ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการนำผลการทดสอบไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเลีย
 
4. รองรับการวิจัยและพัฒนา (Research and development :R&D) นวัตกรรมร่วมกับเอกชนและหน่วยงานการศึกษาอื่น เช่น ทางด้านอุตสาหกรรมเวชสำอางและอาหารเสริม ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ให้กับผู้ประกอบการ
 
5. วิจัยค้นหาสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจ วิสาหกิจชุมชน และเอกชน
 
ติดต่อ  PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER
โทร 0 7652 3252 / 08 4309 8754  แฟกซ์ 0 7652 3252
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
text & pics : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต #PRPKRU
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 8
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 9
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 10
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 11
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 12
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 13
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 14
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 15
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 16
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 17
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 18
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 19
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 20
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 21
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 22
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 23
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 24
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 25
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 26
 
PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER 27
Read 2662 times