วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561 11:30

คลินิกเทคโนโลยีราชภัฏภูเก็ต จับมือชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนแผนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru scitech clinic jan 2018 2
 
คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการที่สร้างผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ในท้องถิ่น จากการผลักดันและสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ต.ศรีสุนทร จนสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ และด้วยพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น คลินิกเทคโนโลยี จึงเดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านในเครือข่ายแห่งที่ 2 คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ (วิถีแห่งอินทรีย์) ขึ้น ณ หมู่ 5 บ้านนากก ต.ฉลอง ที่เน้นด้านการพัฒนาคุณภาพและปริมาณพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ
 
pkru scitech clinic jan 2018 3
 
pkru scitech clinic jan 2018 4
 
นายจิตติพงษ์ สังข์ทอง ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี กล่าวว่า “เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 คลินิกเทคโนโลยี ได้จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ (วิถีแห่งอินทรีย์) ขึ้น โดยมีตัวแทนหมู่บ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้านในเครือข่ายของคลินิกวิทย์ฯ ร่วมด้วยผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านแห่งต่างๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้วางแผนจัดทำเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ในอนาคต ประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจจาก บ้านบางหวาน ต.กมลา บ้านบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร ฯลฯ จัดทำแผนร่วมกับทีมงานของคณะฯ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มของสมาชิก นำเสนอความต้องการจากชุมชน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และระดมความคิดเห็นจากชุมชน โดยมีวิทยากร คือ คุณวราลักษณ์ ไชยทัพ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำแผนชุมชน ร่วมขับเคลื่อนการทำแผน ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งต่อการขับเคลื่อนหมู่บ้านไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เห็นผลเป็นรูปธรรม และยั่งยืน” 
 
pkru scitech clinic jan 2018 5
 
นายปรีชา นาคเกิด ประธานหมู่บ้านหมู่บ้านวิถีแห่งอินทรีย์ เล่าถึงพัฒนาการของหมู่บ้านหลังจากได้ร่วมงานกับคลินิกเทคโนโลยี ว่า “หลังจากที่หมู่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์แห่งที่ 2 ของ จ.ภูเก็ต ส่งผลให้การดำเนินงานของสมาชิกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะระบบการจัดการของเสียในฟาร์มนำไปสู่การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น เช่น ผักเหมียง ซึ่งเป็นผักยอดนิยมของคนภูเก็ต นอกจากนั้นหมู่บ้านของเราได้เตรียมผลิตแก๊สหุงต้มจากมูลช้างใช้ในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย”
pkru scitech clinic jan 2018 6
 
นายธารา เครือพานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านเมืองใหม่ อ.ถลาง ผู้เข้าร่วมทำแผนหมู่บ้าน กล่าวถึงเหตุผลในการเข้าร่วมประชุมว่า “เชื่อมั่นในคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งได้นำนวัตกรรมมาพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 แห่งมีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ในการเข้าร่วมทำแผนหมู่บ้านในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแปลงผักอินทรีย์ปลูกบริโภคเองในครัวเรือนต่างๆ ของหมู่บ้าน เนื่องจากสมาชิกของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง และมีพื้นที่สำหรับสร้างแปลงเกษตร แต่ต้องการลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อผัก ซึ่งในปัจจุบันราคาสูง จึงเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อศึกษาเรียนรู้นำไปจัดทำแผนที่เหมาะสมกับความต้องการของหมู่บ้านต่อไป”
 
pkru scitech clinic jan 2018 7
pkru scitech clinic jan 2018 8
 
จากความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมของผู้นำชุมชน สมาชิกวิสาหกิจ และประชาชน จากพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอของ จ.ภูเก็ต ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บ่งบอกถึงความต้องการและความเชื่อมั่นในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง จากทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งทีมงานจากคลินิกเทคโนโลยี ทำงานอย่างหนักตลอดระยะเวลาหลายปีเพื่อสร้างเครือข่ายคุณภาพ จากการนำนักวิชาการลงพื้นที่สำรวจและพัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจของ “ราชภัฏ” อย่างถูกทิศทางและเห็นผลอย่างชัดเจน
 
ติดต่อคลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต โทร 0 7621 1959 ต่อ 4000
 
คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru scitech clinic jan 2018 10
 
pkru scitech clinic jan 2018 11
 
pkru scitech clinic jan 2018 12
 
pkru scitech clinic jan 2018 13
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 2660 times