วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2562 09:31

PKRU EXPERT : ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ ค้นพบแพลงก์ตอนสัตว์สายพันธุ์ใหม่ของโลก

Written by
Rate this item
(2 votes)
Two new species of genus Limnias from Thailand 1
 
ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เอกชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายของสัตว์น้ำขนาดเล็กในระบบนิเวศทางน้ำ (แพลงก์ตอนสัตว์) ได้ร่วมกับอาจารย์จาก ม.เกษตรศาสตร์ ค้นพบแพลงก์ตอนสัตว์ จำพวกโรติเฟอร์ 2 สายพันธุ์ใหม่ของโลก ได้แก่ 1. Limnias novemceras (หนอนจักรเก้าเขา*) และ 2. Limnias lenis (หนอนจักรอกเรียบ) ซึ่งนักวิจัยจาก PKRU ค้นพบสัตว์ขนาดเล็กดังกล่าว ณ ลำธาร ในพื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ และพื้นที่ป่าพรุจิก ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต โดยได้รับการรับรองและตีพิมพ์เผยแพร่การค้นพบในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ZooKeys : A peer-reviewed open-access journal / Launched to accelerate biodiversity research 
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 2
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 3
 
นักวิจัยคนเก่งจาก PKRU เล่าถึงการค้นพบดังกล่าวว่า แพลงก์ตอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ล่องลอยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ สำหรับการค้นพบในครั้งนี้เกิดจากการลงพื้นที่สำรวจและจำแนกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในระบบนิเวศทางน้ำในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน สำหรับ หนอนจักรอกเรียบ และหนอนจักรเก้าเขา พบอาศัยอยู่บนรากของพืชน้ำ เช่น รากผักตบชวา จอกแหน ฯลฯ ทั้งนี้ แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มโรติเฟอร์ แม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กมาก แต่มีความสำคัญต่อสายใยอาหารในระบบนิเวศทางน้ำ เพราะโรติเฟอร์ เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ในน้ำ เช่น ลูกปลาชนิดต่างๆ เป็นต้น
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 4
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 5
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 6
 
ซึ่งจากการค้นพบดังกล่าว เป็นเครื่องยืนยันถึงความหลากหลายทางด้านทรัพยากรชีวภาพของท้องถิ่นอันดามัน ที่ยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่รอการค้นพบ อาศัยและดำรงชีวิตอยู่ ณ พื้นที่ธรรมชาติซึ่งมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ในฐานะของนักวิจัยของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อท้องถิ่น สามารถนำข้อมูลการค้นพบดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันว่ายังมีแหล่งธรรมชาติที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก Unseen ดำรงอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ในขณะที่เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประเด็นของการจัดสรรและบริหารจัดการพื้นที่ทางธรรมชาติ ร่วมกับการปกปักรักษาระบบนิเวศ ที่สมบูรณ์ให้คงอยู่สืบไปจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และขยายผลสู่การท่องเที่ยวชุมชน ควรจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน อ.เต็นท์ กล่าวเสริม
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 7
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 8
 
นอกจากบทบาทของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น PKRU ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ ได้ใช้ความเป็น Expert ศึกษาวิจัยประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (อันดามัน) เพราะเป็นรูปแบบของการจัดการศึกษายุคใหม่ ที่ไม่ตีกรอบการศึกษาเฉพาะในห้องเรียน แต่ต้องสามารถให้การสนับสนุนท้องถิ่น เป็นที่พึ่งทางวิชาการและองค์ความรู้ที่จับต้องได้ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 9
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 10
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 11
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 12
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 13
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 14
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 15
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 16
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 17
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 18
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 19
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 20
 
Two new species of genus Limnias from Thailand 21
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 2688 times Last modified on วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 16:22