วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2560 09:21

รับสมัคร นศ.ปริญญาโท MBA ปีการศึกษา 2560

Written by
Rate this item
(2 votes)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2560 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  จึงเปิดรับสมัครนักศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้ http://www.pkru.ac.th/th/news/student/38-purchase-2/download/1917_57465b9b1af20da800a45ec787ec2264

Read 7532 times Last modified on วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2560 09:37