วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560 12:33

ประกาศการทำกิจกรรม จิตอาสา ของ นักศึกษา กยศ.

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง  การทำกิจกรรม จิตอาสา ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนด 
 
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีนโยบายให้นักศึกษาผู้ที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำจิตอาสา ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยกิจกรรมที่จัดให้งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัย ฯ เป็นผู้กำหนด และเรียกตรวจก่อน วันที่นักศึกษายื่นกู้ต่อในภาคเรียนต่อไป 
 
ดังนั้นงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงกำหนดการเก็บชั่วโมงจิตอาสา ของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
 
  1. นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี เก็บชั่วโมงจิตอาสา ภาคเรียนละ 18 ชั่วโมง โดยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้เป็นกำหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูล
  2. นักศึกษาสามารถรวมกลุ่มจัดกิจกรรมได้โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้ร่วมกำหนดชั่วโมงกิจกรรม และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และ สาขาวิชาได้ โดยทำหนังสือแจ้งงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และ ให้อำนาจในการการเก็บชั่วโมงได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง  
  3. กรณียกเว้น ยกเว้นให้นักศึกษาที่ทำงานที่เกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ เช่น ทำงานมูลนิธิสาธารณะประโยชน์ / นักศึกษาอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ / นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาแสดงหลักฐานให้งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทราบ
  4. กรณีนักศึกษาเป็นผู้นำนักศึกษา เช่น สภานักศึกษา / องค์การบริหารนักศึกษา / สโมสรนักศึกษา ให้นักศึกษาแสดงหลักฐาน นำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ลงนามโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งภาพการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม  ให้งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทราบ 
  5. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาช่วยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานมาแสดงต่องานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  6. นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกคนต้องร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของงาน กยศ.ทุกครั้ง 
Read 3389 times

Related items