วันศุกร์, 10 พฤษภาคม 2562 13:02

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ประจำปีการศึกษา 2562

Written by
Rate this item
(2 votes)
 
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 9) ชั้น 4 ห้องชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 
ติดต่อ ว่าที่ ร.ต. ธนกรณ์ ชัยธวัช โทร 08 2261 2094 / สิบเอก ชลันธร ยิ่งยวด โทร 09 2265 3513  
 

หลักฐานการรับสมัคร

1. นศท. ปี 3
- ใบรายงานตัว รด.2 
- รูปถ่ายสี แต่งกายชุดฝึก ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสมัคร)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
- หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (ฉบับจริง) จากศูนย์ฝึกฯ/หน่วยฝึกฯ ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (กรณีโอนย้ายสถานศึกษา)

2. นศท. ปี 4
- ใบรายงานตัว รด.2 
- รูปถ่ายสี แต่งกายชุดฝึก ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสมัคร)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
- หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ฉบับจริง) จากศูนย์ฝึกฯ/หน่วยฝึกฯ ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (กรณีโอนย้ายสถานศึกษา) หรือสำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 3

3. นศท. ปี 5
- ใบรายงานตัว รด.2 
- รูปถ่ายสี แต่งกายชุดฝึก ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสมัคร)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
- หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (ฉบับจริง) จากศูนย์ฝึกฯ/หน่วยฝึกฯ ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 (กรณีโอนย้ายสถานศึกษา)
- สำเนาใบสำคัญ สด.8 จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะ นศท.ชาย)

Read 890 times Last modified on วันศุกร์, 10 พฤษภาคม 2562 13:47

Related items