วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561 12:10

ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ

Written by
Rate this item
(2 votes)
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ
 
เพื่อป้องกันปัญหานักศึกษาเสียสิทธิ์และถูกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ทั้งๆ ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา และเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอให้นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2541 ทุกคนหรือนักศึกษาที่เกิดก่อนจากนั้นที่ยังไม่ได้ทำการขอผ่อนผันทหารฯ ให้ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารและยื่นหลักฐานต่างๆ ภายในวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2561 ณ  กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร9) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ทห.1จากเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ จาก เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.pkru.ac.th ,ป้ายประชาสัมพันธ์บอร์ดงานรักษาดินแดน ณ อาคาร 9 ชั้นล่าง ด้านข้างร้านน้ำ,บอร์ดคณะทุกคณะ,Fan page งานศิษย์เก่างานรักษาดินแดน ,Face book งานกิจกรรมและกีฬา ม.ราชภัฏภูเก็ต (ถ้ายื่นหลักฐานช้ากว่ากำหนดทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับรองว่ามีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันหรือไม่)  (เอกสารสำหรับการยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ฯ ประกอบด้วยดังนี้)
 
 1. สำเนาใบสำคัญ  (แบบ ส.ด.9) จำนวน 2  ฉบับ
 2. สำเนาหมายเรียกทหาร (แบบ ส.ด.35) จำนวน 2  ฉบับ
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำนวน 2  ฉบับ (ในกรณีเปลี่ยนชื่อ -  สกุล)
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาทหาร จำนวน 2 ฉบับ (ในกรณีเปลี่ยนที่อยู่) 
 5. สำเนาบัตรประชาชนหน้า - หลัง จำนวน 2  ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2  ฉบับ
 7. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน  2  ฉบับ
 8. เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยและต้องเป็นกระดาษ  ขนาด  A4  เท่านั้น                                                                                    
หมายเหตุ สิทธิการผ่อนผันจะสิ้นสุดเมื่อ
 1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ
 2. พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา                                 
 3. อายุครบ  26  ปี  บริบูรณ์     

 <<<คลิ๊กดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ทห.1>>>

Read 4129 times Last modified on วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561 10:58

Related items