วันพฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2559 15:17

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ

--------------------

เพื่อป้องกันปัญหานักศึกษาเสียสิทธิ์และถูกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ทั้งๆ ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา และเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอให้นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2539 ทุกคนหรือนักศึกษาที่เกิดก่อนจากนั้นที่ยังไม่ได้ทำการขอผ่อนผันทหารดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารและยื่นหลักฐานต่าง ๆ ภายในวันที่ 1- 31  ตุลาคม  2559   ณ  กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร9)   มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต (ถ้ายื่นหลักฐานช้ากว่ากำหนดทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับรองว่ามีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันหรือไม่)  (เอกสารประกอบดังนี้)

          1. สำเนาใบสำคัญ  (แบบ ส.ด.9)                           จำนวน   2  ฉบับ

          2. สำเนาหมายเรียกทหาร (แบบ ส.ด.35)                 จำนวน   2  ฉบับ

          3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล                   จำนวน   2  ฉบับ

              (ในกรณีเปลี่ยนชื่อ -  สกุล)                    

          4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาทหาร     จำนวน   2  ฉบับ

              (ในกรณีเปลี่ยนที่อยู่)

          5. สำเนาบัตรประชาชนหน้า - หลัง                        จำนวน   2  ฉบับ

          6. สำเนาทะเบียนบ้าน                                       จำนวน   2  ฉบับ

         7. สำเนาบัตรนักศึกษา                                        จำนวน   2  ฉบับ

          8. เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยและต้องเป็นกระดาษ

              ขนาด  A4  เท่านั้น                                                                                             

หมายเหตุ      สิทธิการผ่อนผันจะสิ้นสุดเมื่อ

  1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ
  2. พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
  3. อายุครบ  26  ปี  บริบูรณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.076-240-474-7,076-211-959 ต่อ 1300

                                                                                                                  

Read 2617 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2559 15:35

Related items