วันอังคาร, 13 มิถุนายน 2560 12:37

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

Written by
Rate this item
(3 votes)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ดังนี้
 
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 - 16.00 น. 
 
สถานที่ : หอประชุมใหญ่ 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ 
 
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 - 16.00 น. 
 
สถานที่ : หอประชุมใหญ่ 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ หากนักศึกษามีเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น อุบัติเหตุรุนแรง หรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศได้ จะต้องทำหนังสือแจ้งเหตุผล หรือมีใบรับรองแพทย์ยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่การปฐมนิเทศเสร็จวสิ้นและจะต้องขอเข้ารับการปฐมนิเทศอีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 076 211 959 ต่อ 1320 กองพัฒนานักศึกษา 
Read 10730 times Last modified on วันอังคาร, 13 มิถุนายน 2560 14:34