วันอังคาร, 13 มิถุนายน 2560 11:26

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

Written by
Rate this item
(2 votes)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลและนโยบายของมหาวิทยาลัย รูปแบบการเรียนการสอน กฎระเบียบ แนวประพฤติที่เหมาะสม และเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเกราะป้องกันตนเองให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัย จึงกำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 
 
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 
 
รอบเช้า 07.30 - 12.30 น. 
สถานที่ : หอประชุมใหญ่ และห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา 
ผู้ปกครองนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ / คณะครุศาสตร์
 
ช่วงบ่าย 13.00 - 17.30 น. 
สถานที่ : หอประชุมใหญ่ และห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา 
ผู้ปกครองนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 076 211 959 ต่อ 1320 กองพัฒนานักศึกษา 
Read 8002 times