วันจันทร์, 28 มีนาคม 2559 15:33

PKRU Channel : สำนักวิทยฯ ดึงกูรู จัดสัมมนา "ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

Written by

asean seminar

สำนักวิทยฯ ดึงกูรู จัดสัมมนา "ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ชั้น 6 อาคารบรรณราชครินทร์ มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนา "รุกและรับ การปรับตัวเข้ากับประชาคมอาเซียนและการใช้สื่ออย่างชาญฉลาด" โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.พิทา จารุพูนผล ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เจริญ บุญโยม อดีตรองอธิการบดี และดร.เจษฎา ศาลาทอง ผู้ดำเนินรายการ Goodmorning Asean 101.50 Mhz เป็นวิทยากรให้ความรู้
ดร.พิทา จารุพูนผล กล่าวว่า "เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มตัว ร่วมด้วยกลุ่มประเทศสมาชิก อีก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, กัมพูชา, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, เมียนมาร์, มาเลเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งการเข้าสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น จะส่งผลกระทบไปทั่วทุกภาคส่วนของประเทศ และก่อให้เกิดพันธกรณีแก่ประเทศไทย ที่จะต้องเข้าร่วมเจรจากับสมาชิกอาเซียน เพื่อเปิดเสรีทางด้านการค้าและการบริการ รวมไปถึงการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียน มีเป้าหมาย หรือหลักเกณฑ์การเปิดตลาดคือ "การลด" หรือ "เลิกกฎระเบียบ" และมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการและการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเปิดตลาดใน 10 สาขาบริการหลัก อาทิ บริการด้านธุรกิจ บริการวิชาชีพ บริการด้านสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนนำเที่ยว ดังนั้นไม่ว่าเกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ จะต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจัดตั้งบริษัท รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และการออกกฎหมาย มาตรฐานต่างๆ ร่วมกัน ดังนั้นการตระหนักถึงความพร้อมของทรัพยากรบุคคลภายในประเทศ ที่จะเป็นทรัพยากรที่มีความสามารถทางด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม สามารถที่จะแข่งขันกับกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียนได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งภาษา ฝีมือแรงงาน สังคม และวัฒนธรรม แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น โดยมีวิทยากรผู้มากความรู้ความสามารถทางด้านอาเซียน บรรยาย ให้ความรู้" ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าว.

Read 1258 times

Media