วันพุธ, 27 เมษายน 2559 11:55

PKRU Channel : สะท้อนเสียงนักปกครอง-พลเมืองภูเก็ต สร้างกลไกกระจายอำนาจท้องถิ่น

Written by

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภูเก็ต

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า” โดยมีผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด /ร่วมด้วยนายทัยกิจ แซ่เจี๋ย ประธานนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 10 ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และร่วมตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมี ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

นายทัยกิจ แซ่เจี๋ย ปนะธานนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 10 กล่าวถึงที่มาของการจัดเวทีสัมมนาว่า “แนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาของประเทศ คือ ภาครัฐต้องลดการผูกขาดอำนาจเดิมที่รวมศูนย์ มาเป็นการกระจายอำนาจลงสู่ชุมชนท้องถิ่น และถ่ายโอนอำนาจในการตัดสินใจสู่ประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีความอิสระ ในการกำหนดนโยบาย การบริหารงานด้านต่างๆ และกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน แนวทางการกระจายอำนาจที่ผ่านมา ถือว่าประสบผลสำเร็จพอสมควร เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะที่จำเป็นขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะบริการทางการศึกษาและสาธารณูปโภค แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่ไม่ประสบผลสำเร็จในด้านการให้บริการ ส่งผลให้การบริหารจัดการเมือง ชุมชน และประชาชนมีอุปสรรค ขณะที่เมืองในภูมิภาคต่างๆ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งมาพร้อมกับสภาพปัญหาในด้านต่างๆ ที่มากขึ้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม อันเนื่องจากการขาดอำนาจ และทรัพยากรในการดำเนินงาน รวมถึงมีข้อจำกัดในหลักการกระจายอำนาจอีกหลายประเด็นที่ยังต้องได้รับการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการและความคาดหวังของสังคม ดังนั้นการเปิดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างนักบริหารระดับสูง นักปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และพลเมือง เพื่อสะท้อนสภาวการณ์ที่แท้จริงในการกระจายอำนาจ และแสวงหาแนวทางที่จะช่วยสร้างกลไกเพื่อการกระจายอำนาจที่สมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษหน้า” ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 10 กล่าว.

Read 1232 times

Media