วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 15:00

PKRU Channel : คณะวิทยาการจัดการ ราชภัฏภูเก็ต ถ่ายทอดความรู้ “การบริหารจัดการลูกหนี้การค้าด้วยการบัญชีและภาษี”

Written by

ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าด้วยการบัญชีและภาษี” โดยมี ผศ.วิไล พินโยภรณ์ รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน  เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณาจารย์ ผู้ประกอบการนิติบุคคล และพนักงานบัญชี  จากภาคเอกชน เข้าร่วมอบรม
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี จากสำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมายและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ประกอบด้วย คุณกันธิมา สมพงษ์มิตร / คุณกฤติพัส บุญสิริ / คุณเดือนพิไล แจ่มจิตร/คุณภาวัต ปุณยภัทรวงศ์ และคุณพิชัย ยอแสงรัตน์ ร่วมให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การบัญชีเกี่ยวกับกับลูกหนี้การค้า / การตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ / การดำเนินทางกฎหมายในการตัดจำหน่ายบัญชีลูกหนี้เป็นค่าใช้จ่าย / การบริหารจัดการลูกหนี้การค้า และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

Read 1086 times

Media