วันเสาร์, 27 พฤษภาคม 2560 12:14

PKRU Channel : ARIT PKRU ฝึกบุคลากร สร้าง AR ผนวกประสบการณ์ล้ำยุคสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย

Written by

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ARIT PKRU) จัดอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อเสมือนจริง AR : Augmented Reality โดยมี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการ ARIT PKRU เป็นประธาน ตลอดจนมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม สำหรับคอร์สดังกล่าว มี อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ จากคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม
สำหรับการอบรมดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ มุ่งหวังเพิ่มทักษะและสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง AR ซึ่งมีจุดเด่นในการผนวกโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิตอลเข้าด้วยกัน บนเทคโนโลยีเสมือนจริงที่แสดงภาพดิจิตอลซ้อนทับบนสภาพแวดล้อมของจริงได้ผ่านอุปกรณ์ Smart Device เพื่อสร้างความดึงดูด และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างความสนใจและความตื่นตัวให้กับผู้เรียน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรม Smart University ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในองค์กร

Read 1315 times

Media