วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560 14:34

PKRU Channel : ARIT PKRU จัดอบรม การประยุกต์ใช้ Cloud Computing เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน

Written by

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (721) อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์แบบบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน” ในการนี้มี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุขสวัสดี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนะนำเทคนิคการใช้โปรแกรม
ดร.พิทา จารุพูนผล กล่าวว่า “โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันและจังหวัดอื่นๆ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารนำความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตในกระแสแห่งโลกดิจิทัลได้ ดังนั้นการดำเนินโครงการฯ จึงเป็นการให้บริการประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร ทั้งนี้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม” ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าว.

Read 1045 times

Media